نمونه دادخواستهایی در خصوص فسخ نکاح

نمونه دادخواستهایی در خصوص فسخ نکاح را ذیلا مشاهده فرمایید

نمونه دادخواستهایی در خصوص فسخ نکاح

الف) دادخواست فسخ نکاح با توجه به عیوب مذکور

در ماده 1122 قانون مدنی

تاریخ: ……...……137

شماره: …...…………

شماره پرونده: …………                                                                   پیوست: ……………

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

 

 

 

شهرستان

بخش

 

 

محل اقامت:                  دهستان- خیابان-کوچه- شماره-پلاک

خواهان

مشخصات زوجه (زن)

خوانده

مشخصات زوج (شوهر)

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل (دادگستری) یا نماینده قانونی (در صورت وجود)

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای فسخ نکاح با توجه به عیوب مذکور در ماده 1122 قانون مدنی

دلایل‌ دادخواست

1 – فتوکپی مصدق عقدنامه

2 – گواهی پزشکی

ریاست محترم دادگاه عمومی

سلام علیکم ،

احتراماً با تقدیم این دادخواست و ضمایم آن به استحضار ریاست محترم دادگاه می‌رساند:

با توجه به عقدنامه ازدواج مورخ … فی مابین اینجانبه خواهان … و خوانده دعوی آقای … و بروز عیب در نامبرده (خصاء یا عنن یا مقطوع بودن آلت تناسلی) و مدارک تقدیمی و گواهی پزشکی، مستنداً به ماده 1122 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح مذکور را با احتساب خسارت دادرسی دارم.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره

تاریخ

شعبه ………… دادگاه عمومی ……………… رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده …………..…………………

تاریخ …………… امضاء

             

 

 

ب) دادخواست فسخ نکاح به جهت عیب عنن در زوج

تاریخ: …...………137

شماره: …...…………

شماره پرونده: ..………                                                          پیوست: ……………

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

 

شهرستان

بخش

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت:                       دهستان- خیابان-کوچه- شماره-پلاک

خواهان

مشخصات زوجه (زن)

خوانده

مشخصات زوج (مرد)

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود)

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای فسخ نکاح به لحاظ وجود عیوب عنن در زوج به استناد ماده1122 قانون مدنی

دلایل دادخواست

1 – فتوکپی مصدق عقدنامه ، 2 – ارجاع امر به پزشکی قانونی

ریاست محترم دادگاه عمومی

سلام علیکم ،

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند:

1 - اینجانبه …خواهان دعوی مطابق عقدنامه شماره … ثبت شده در دفترخانه رسمی ازدواج شماره … که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم است، با خوانده محترم آقای … ازدواج کردم.

2 – اکنون که مدت … ماه/سال از زندگی مشترک زناشویی فی مابین اینجانبان می‌گذرد، متأسفانه زوج قادر به عمل نزدیکی نمی‌باشد.

3 – علی ای حال، پس از انجام معاینات متعدد پزشکی کاشف به عمل آمد، که مشارالیه دارای بیماری ناتوانی جنسی (عنن) می‌باشند.

4 – از آنجایی که تاکنون اقدامات درمانی در خصوص رفع این بیماری موثر واقع نگردیده است.

5 – لذا به استناد ماده 1122 قانون مدنی و ضمن ارجاع امر به کارشناس (پزشکی قانونی) تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به لحاظ وجود عیب عنن در خوانده محترم (زوج) را دارم.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره

تاریخ

شعبه ………… دادگاه عمومی ……………… رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ………………………………

تاریخ …………… امضاء

             

ج) دادخواست تقاضای فسخ نکاح به لحاظ جنون ادواری زوج

تاریخ: ……...……137

شماره: …...…………

شماره پرونده: …………                                                                  پیوست: ……………

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

 

شهرستان

بخش

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت:                       دهستان- خیابان-کوچه- شماره-پلاک

خواهان

مشخصات زوجه (زن)

خوانده

مشخصات زوج (شوهر)

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل (دادگستری) یا نماینده قانونی (در صورت وجود)

تعیین خواسته و بهای آن

به لحاظ جنون ادواری خوانده (زوج)

دلایل‌ دادخواست

1 – فتوکپی مصدق عقدنامه

2 – فتوکپی مصدق گواهی پزشکی

ریاست محترم دادگاه عمومی

سلام علیکم ،

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند:

با توجه به عقدنامه مورخ … فی مابین اینجانب خواهان … و خوانده آقای … متأسفانه بعد ازعروسی (قبل از عروسی) متوجه جنون ادواری (جنون اطباقی – جنون مستمر) خوانده شدم و نظر به فتوکپی مصدق گواهی پزشکی (پزشکی قانونی – پزشک معالج) و عدم امکان ادامه زندگی مشترک با مشارالیه، لذا به استناد ماده 1121 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم نسبت به فسخ واقعه نکاح با احتساب خسارات قانونی وارده را دارم.

 

 

 

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره

تاریخ

شعبه ………… دادگاه عمومی ……………… رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ………………………………

تاریخ …………… امضاء

             

 

 

د) دادخواست فسخ نکاح به لحاظ ابتلاء زوج به بیماری جذام

تاریخ: ……...……137

شماره: …...…………

شماره پرونده: …………                                                              پیوست: ……………

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

 

شهرستان

بخش

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت:                      دهستان- خیابان-کوچه- شماره-پلاک

خواهان

مشخصات زوجه (زن)

خوانده

مشخصات زوج (شوهر)

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود)

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای فسخ نکاح به لحاظ ابتلاء زوج به بیماری جذام

دلایل دادخواست

1 – فتوکپی مصدق سند ازدواج

2 – گواهی پزشکی

ریاست محترم دادگاه عمومی

سلام علیکم ،

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند:

1 – مطابق سند نکاحیه شماره … تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره … شهرستان … اینجانب خواهان در تاریخ … با خوانده ازدواج نموده‌ام.

2 – پس از ازدواج متوجه شدم که شوهرم مبتلا به بیماری جذام است. که قبل از عقد نمی‌دانستم و بعداً متوجه شدم.

3 – در گواهی پزشکی که پیوست این دادخواست می‌باشد صریحاً به مجذوم شناخته شدن وی اشاره شده است.

4 – علی هذا، نظر به مراتب یاد شده و اینکه مورد از موارد فسخ نکاح است، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به لحاظ ابتلاء شوهرم به بیماری جذام را دارم.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره

تاریخ

شعبه ………… دادگاه عمومی ……………… رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ……………………………

تاریخ …………… امضاء

             

 

 

هـ) دادخواست فسخ نکاح به جهت تخلف از وصف

(نداشتن وصف مورد توافق)

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

 

شهرستان

بخش

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت:                       دهستان- خیابان-کوچه- شماره-پلاک

خواهان

مشخصات زوجه (زن)

خوانده

مشخصات زوج (مرد)

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل (دادگستری) یا نماینده قانونی (در صورت وجود)

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ ازدواج به سبب تخلف از مورد توافق زوجین ضمن عقد

دلایل‌ دادخواست

1 – فتوکپی مصدق عقدنامه، 2 – استماع شهادت شهود

ریاست محترم دادگاه عمومی

سلام علیکم ،

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند:

1 – اینجانبه … خواهان دعوی مطابق عقدنامه رسمی ازدواج ثبت شده در دفترخانه شماره … به عقد نکاح دائم و شرعی آقای … خوانده دعوی درآمدم.

2 – خوانده محترم طی مراسم خواستگاری و حین انجام مذاکرات اولیه در خصوص ازدواج صراحتاً نزد تمامی افراد و بزرگان حاضر در مجلس، خود را لیسانسیه و فردی تحصیل کرده و صاحب اموال و دارای از آن جمله مالک یک باغ بزرگ و منزل واقع در … معرفی نمود.

3 – اکنون پس از ثبت عقد نکاح کاشف به عمل آمده است که ایشان دارای هیچگونه تحصیلات دانشگاهی نبوده و منزل و باغ مورد ادعای مشارالیه نیز متعلق به عموی او می‌باشد که فعلاً در خارج به سر می‌برند.

4 – علیهذا نظر به مراتب یاد شده ضمن تقاضای صدور قرار استماع شهادت شهود قضیه که همگی اظهاراتشان مؤید این ادعا می‌باشد، با توجه به اینکه وصلت مزبور براساس و با در نظر گرفتن شرایط فوق‌الاشعار صورت پذیرفته است، به نحوی که در صورت فقدان این اوصاف در زوج، اینجانب هرگز راضی به ایجاد رابطه زوجیت نمی‌شدم، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به سبب تخلف از مورد توافق زوجین ضمن عقد نکاح و به استناد ماده 1128 قانون مدنی را دارم.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره

تاریخ

شعبه ………… دادگاه عمومی ……………… رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ……………………………

تاریخ …………… امضاء

             

 

و) دادخواست فسخ نکاح به جهت بیماری صرع زوج

تاریخ: ……...……137

شماره: …...…………

شماره پرونده: …………                                                              پیوست: ……………

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

 

شهرستان

بخش

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت:                        دهستان- خیابان-کوچه- شماره-پلاک

خواهان

مشخصات زوجه (زن)

خوانده

مشخصات زوج (شوهر)

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل یا نماینده قانونی (ولی قهری یا قیم)

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای فسخ نکاح به سبب عدم صحت و سلامت زوج

دلایل‌ دادخواست

1 – فتوکپی مصدق عقدنامه، 2 – عنداللزوم ارجاع امر به کارشناس (پزشک‌متخصص)

ریاست محترم دادگاه عمومی

سلام علیکم ،

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند:

1 – اینجانبه … خواهان دعوی مطابق سند نکاحیه شماره … تنظیمی در دفترخانه رسمی ازدواج شماره … که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم است، به عقد نکاح دائم و شرعی آقای … خوانده دعوی درآمدم.

2 – اکنون که مدت … ماه/روز از آغاز زندگی مشترک زناشویی بدون انجام عمل مواقعه (نزدیکی) می‌گذرد آگاه شده‌ام که زوج مبتلا به بیماری صرع بوده، ولی عامداً خود و بستگانش این امر را از اینجانبه و خانواده‌ام پوشیده داشته‌اند.

3 – از آنجایی که اولاً بیماری نامبرده از نوع مزمن وغیر قابل علاج می‌باشد و ثانیاً همواره در عقد نکاح اصل بر صحت و سلامت زوجین بوده که ازدواج فوق الاشعار نیز بر این مبنا واقع گردیده است.

4 – لذا ضمن تقاضای ارجاع امر به پزشکی قانونی استدعای رسیدگی و صدور حکم، مبنی بر فسخ نکاح به سبب عدم صحت و سلامت خوانده محترم (زوج) به استناد مادتین 1128 و 1131 قانون مدنی را دارم.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره

تاریخ

شعبه ………… دادگاه عمومی ……………… رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ……………………………

تاریخ …………… امضاء

             

 

 

ز) دادخواست فسخ نکاح به لحاظ بروز عیب در طرف

تاریخ: ……...……137

شماره: …...…………

شماره پرونده: …………                                                              پیوست: ……………

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

 

شهرستان

بخش

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت:                       دهستان- خیابان-کوچه- شماره-پلاک

خواهان

مشخصات زوج (شوهر)

خوانده

مشخصات زوجه (زن)

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل (دادگستری) یا نماینده قانونی (در صورت وجود)

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای صدور حکم بر فسخ نکاح منعقده بین اینجانب و خوانده به لحاظ بروز عیب

دلایل‌ دادخواست

1 – فتوکپی مصدق عقدنامه

2 – گواهی پزشکی قانونی

ریاست محترم دادگاه عمومی

سلام علیکم ،

احتراماً با تقدیم این دادخواست و ضمایم آن به استحضار عالی می‌رساند:

اینجانب خواهان … در تاریخ … طی عقدنامه شماره … با خوانده محترم خانم … مبادرت به ازدواج دایم نموده‌ام و حال متوجه جنون و حالات غیر عادی در وی (یا بروز عیب وفق مواد 1122 و یا 1123 در وی) گردیده‌ام. لذا با توجه به نظر پزشکی قانونی که مؤید نظر اینجانب خواهان می‌باشد و اینکه ادامه زندگی مشترک زناشویی با نامبرده برای اینجانب میسور نمی‌باشد، مستنداً به ماده 1121 (یا 1122 یا 1123 حسب مورد) قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح منعقده بین اینجانب و خوانده دعوی را دارم.

 

 

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره

تاریخ

شعبه ………… دادگاه عمومی ……………… رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ……………………………

تاریخ …………… امضاء

             

 

 

ح) دادخواست فسخ نکاح بلحاظ افضاء

تاریخ: ……...……137

شماره: …...…………

شماره پرونده: …………                                                              پیوست: ……………

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

 

شهرستان

بخش

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت:                      دهستان- خیابان-کوچه- شماره-پلاک

خواهان

مشخصات زوج (شوهر)

خوانده

مشخصات زوجه (زن)

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل (دادگستری) یا نماینده قانونی (در صورت وجود)

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای فسخ نکاح با توجه به عیوب مذکور در ماده 1123 قانون مدنی

دلایل دادخواست

1 – فتوکپی مصدق عقدنامه

2 – گواهی پزشکی

ریاست محترم دادگاه عمومی

سلام علیکم ،

احتراماً با تقدیم این دادخواست و ضمایم آن به استحضار عالی می‌رساند:

با توجه به عقدنامه ازدواج مورخ … فی مابین اینجانب خواهان … و خوانده محترم خانم … و بروز عیب در نامبرده (قرن یا جذام یا برص یا افضاء یا زمین گیری یا نابینایی از هر دو چشم) و مدارک تقدیمی و گواهی پزشکی و اینکه عیوب مذکور در زمان وقوع عقد وجود داشته و اینجانب از آن مطلع نبوده‌ام، لذا مستنداً به ماده 1123 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح مذکور را با احتساب خسارات دادرسی دارم.

 

 

 

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره

تاریخ

شعبه ………… دادگاه عمومی ……………… رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ……………………………

تاریخ …………… امضاء

             

 

 

ط) دادخواست فسخ نکاح به جهت بیماری برص (پیسی) زوجه

تاریخ: ……...……137

شماره: …...…………

شماره پرونده: …………                                                              پیوست: ……………

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

 

شهرستان

بخش

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت:                       دهستان- خیابان-کوچه- شماره-پلاک

خواهان

مشخصات زوج (شوهر)

خوانده

مشخصات زوجه (زن)

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود)

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای فسخ نکاح به جهت بیماری برص (پیسی) زوجه به استناد ماده 1123 قانون‌ مدنی

دلایل‌ دادخواست

1 – فتوکپی مصدق عقدنامه، 2 – عنداللزوم ارجاع امر به پزشکی قانونی

ریاست محترم دادگاه عمومی

سلام علیکم ،

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند:

1 – اینجانب … خواهان دعوی در مورخ … با برگزاری مراسم شرعی عقد خوانده محترم خانم … را به عقد نکاح دائم خود در‌آوردم.

2 – اکنون که از زندگی مشترک زناشویی اینجانبان مدت … ماه سپری می‌شود، واقف گردیده‌ام، زوجه به بیماری پوستی برص (پیسی) مبتلا بوده که تاکنون هیچ یک از اقدامات درمانی در زمینه رفع این عارضه پوستی مؤثر واقع نشده است.

3 – علیهذا از آنجا که خوانده محترم قبل از ایجاد رابطه زوجیت برخوردار از بیماری مزبور بوده و متأسفانه عامداً و عالماً این امر مهم را از اینجانب مستور داشته است.

4 – لذا به استناد ماده 1123 قانون مدنی و ضمن ارجاع امر به پزشکی قانونی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ رابطه زوجیت (نکاح) به جهت بیماری برص خوانده (زوجه) را دارم.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره

تاریخ

شعبه ………… دادگاه عمومی ……………… رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ……………………………

تاریخ …………… امضاء

             

 

 

ی) دادخواست فسخ نکاح به لحاظ جنون ادواری زوجه

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

 

شهرستان

بخش

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت:                       دهستان- خیابان-کوچه- شماره-پلاک

خواهان

مشخصات زوج (شوهر)

خوانده

مشخصات زوجه (زن)

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل (دادگستری) یا نماینده قانونی (ولی یا قیم)

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به لحاظ جنون ادواری خوانده (زوجه)

دلایل‌ دادخواست

1 – فتوکپی مصدق عقدنامه، 2 – فتوکپی مصدق گواهی پزشکی، 3 – عنداللزوم ارجاع امر به کارشناس (پزشکی قانونی)

ریاست محترم دادگاه عمومی

سلام علیکم ،

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند:

1 – اینجانب خواهان … و خوانده دعوی خانم … مطابق عقدنامه مورخ … ثبت شده در دفترخانه رسمی ازدواج شماره … که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم است، به عقد ازدواج درآمده‌ایم.

2 – متأسفانه قبل از عروسی (بعد از عروسی) متوجه جنون ادواری (اطباقی) یا (مستمر) خوانده شدم که این امر را از من و خانواده‌ام پوشیده داشته بودند.

3 – مطابق گواهی پزشکی پزشک معالج (یا پزشکی قانونی) جنون نامبرده تأیید شده است.

4 – ادامه زندگی مشترک زناشویی با مشارالیه غیرممکن می‌باشد.

5 – لذا به استناد ماده 1121 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ واقعه نکاح را دارم.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره

تاریخ

شعبه ………… دادگاه عمومی ……………… رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ……………………………

تاریخ …………… امضاء

             

ک) دادخواست فسخ نکاح به لحاظ بیماری صرع زوجه

تاریخ: ……...……137

شماره: …...…………

شماره پرونده: …………                                                              پیوست: ……………

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

 

شهرستان

بخش

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت:                       دهستان- خیابان-کوچه- شماره-پلاک

خواهان

مشخصات زوج (شوهر)

خوانده

مشخصات زوجه (زن)

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود)

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای فسخ نکاح به لحاظ ابتلاء به بیماری صرع

دلایل‌ دادخواست

1 – فتوکپی مصدق سند ازدواج 2 – فتوکپی مصدق اظهارنامه 3 – گواهی پزشکی
4 – استشهادیه محلی

ریاست محترم دادگاه عمومی

سلام علیکم ،

احتراماً به استحضارعالی می‌رساند:

1 – مطابق سند نکاحیه اینجانب خواهان در تاریخ … با خوانده ازدواج نمودم.

2 – پس از عروسی متوجه شدم که همسرم مبتلا به بیماری صرع می‌باشد و مدام غش می‌کند.

3 – وی را نزد پزشک متخصص برده‌ام که گواهی پزشکی پیوست دادخواست تقدیم می‌شود و از این لحاظ مبالغ زیادی متضرر شده‌ام.

4 – علیهذا نظر به مراتب یاد شده و اظهارنامه ارسالی و نیز استشهادیه محلی و مستنداً به ماده 1128 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح را دارم.

                                              

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره

تاریخ

شعبه ………… دادگاه عمومی ……………… رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ……………………………

تاریخ …………… امضاء

             

ل) دادخواست فسخ نکاح به جهت تدلیس

تاریخ: ……...……137

شماره: …...…………

شماره پرونده: …………                                                              پیوست: ……………

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت:                       دهستان- خیابان-کوچه- شماره-پلاک

خواهان

مشخصات زوج یا زوجه

خوانده

مشخصات زوجه یا زوج

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود)

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای فسخ نکاح به جهت تدلیس

دلایل‌ دادخواست

1 – فتوکپی مصدق سند ازدواج

2 – گواهی پزشکی

ریاست محترم دادگاه عمومی

سلام علیکم ،

احتراماً به استحضارعالی می‌رساند:

1 – مطابق سند نکاحیه اینجانب خواهان در تاریخ … با خوانده ازدواج نموده‌ام.

2 – هرچند در عقد ازدواج شرط سلامت نشده لکن عقد متبایناً بر آن واقع شده و همسرم مبتلا به بیماری صرع بوده که بستگان او به من نگفته بودند.

3 – حدود چهار سال از تاریخ وقوع عقد می‌گذرد و هر دو در بلاتکلیفی هستیم و مواقعه‌ای هم صورت نگرفته و گواهی پزشکی قانونی هم به پیوست این دادخواست تقدیم است.

4 – علی هذا، نظر به مراتب یاد شده و مستنداً به مواد 1120 ، 1128 و 1131 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح را به لحاظ تدلیس دارم.

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره

تاریخ

شعبه ………… دادگاه عمومی ……………… رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ……………………………

تاریخ …………… امضاء

             

 

م) شکوائیه در خصوص تدلیس در ازدواج

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگستری (مجتمع قضایی)

با سلام؛

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند:

1 – اینجانبه … (شاکیه دعوی) مطابق عقدنامه رسمی ازدواج شماره … تنظیمی در دفترخانه رسمی ازدواج شماره … شهرستان … درحال حاضر زوجه (همسر) قانونی، شرعی و دایمی آقای … (مشتکی عنه) می‌باشم.

2 – نامبرده (زوج) قبل از ازدواج با دست یازیدن به انواع ترفندها و صحنه‌سازی خود را مهندس راه و ساختمان و مدیر یک شرکت ساختمانی معرفی کرد که از آن جمله می‌توان به ملاقات‌های اینجانبه به ایشان در محل اتاق مدیر عامل شرکت اشاره نمود.

3 – مع‌الاسف اکنون کاشف به عمل آمده است که نامبرده هیچگونه سمت عالی و یا مدرک دانشگاهی نداشته و صرفاً به عنوان مسئول کارگران قسمت در شرکت مزبور انجام وظیفه می‌کرده است.

4 – علیهذا نظر به مراتب یاد شده و با عنایت به اینکه ازدواج اینجانب با نامبرده بر مبنا و براساس عوامل مؤثری چون میزان تحصیلات و همچنین سمت زوج صورت گرفته است.

5 – لذا تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات نامبرده که عالماً و عامداً موجبات  بروز خسارات مادی و معنوی مرا فراهم آورده است، را به استناد ماده 647 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375 دارم.

                         با تشکر و تجدید احترام-نام و نام خانوادگی (شاکیه)

امضاء

آدرس شاکیه: .............................................................................................................

آدرس مشتکی عنه:....................................................................................................

 

 5 بررسی نظرات مشورتی

نظریه شماره 5154/7 27/9/59 اداره حقوقی

در خصوص جنون زوجه

گواهی عدم امکان سازش

در صورت تقاضای طلاق از طرف زوج، پس از رسیدگی اجازه طلاق داده می‌شود و در صورت تقاضای فسخ نکاح به علت جنون همسر، حکم مقتضی صادر می‌گردد نه گواهی عدم امکان سازش.

سؤال آیا در موردی که به علت جنون همسر بعد از ازدواج تقاضای طلاق نماید دادگاه می‌تواند طبق بند 6 ماده 8 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر نماید یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است:

«با توجه به ماده 1133 قانون مدنی مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد و با توجه به ماده 1121 همان قانون جنون هر یک از زوجین برای طرف مقابل موجب حق فسخ است. بنابراین با در نظر گرفتن مواد مرقوم و تبصره 2 ماده 3 و ماده 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، اگر زوج درخواست طلاق همسر را نموده باشد دادگاه عمومی دادگستری (در محلی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده است) اجازه طلاق صادر خواهد کرد و اگر درخواست فسخ نکاح به علت جنون همسر نموده باشد، دادگاه پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر خواهد نمود.[1]

 

نظر مشورتی شورای عالی قضایی راجع به تدلیس در نکاح

اگر مرد قبل از ازدواج خود را برخلاف واقع کارمند و یا لیسانسیه و یا دکتر و یا مهندس معرفی نماید و بعد خلاف آن کشف شود و یا اینکه خود را سالم معرفی کند در حالی که مبتلا به بیماریهای صرع و یا امراض صعب‌العلاج بوده باشد و یا اینکه خود را مجرد معرفی نماید و بعد معلوم شود که معیل بوده آیا این امور موجب صدق تدلیس و ثبوت حق فسخ برای زوجه می‌باشد یا خیر؟

درباره پرسش بالا کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در تاریخ 30/2/1363 چنین جواب داده است:

«با توجه به مسئله شماره 13 صفحه 295 جلد 2 تحریرالوسیله مخصوصاً با ملاحظه ذیل همین مسئله و یا عنایت به مفهوم مخالف مسئله 14 صفحه 296 در دو مورد اول تدلیس صدق می‌کند و حق فسخ موجود است زیرا که در مثال اول هر یک از صفات مذکوره که زوج خود را واجد آن صفات معرفی کرده عرفاً از صفات کمال محسوب می‌شود و عقد ازدواج نیز مبنیاً علیها واقع شده است و در مثال دوم نیز صرع و مرض مزمن و صعب العلاج عرفاً نقص است و عقد ازدواج نیز طبعاً و به قرینه معرفی خود با سلامت مزاج مبنی بر عدم آن نقص‌ها واقع گردیده است که در صورت انتفاء سلامت قبل از ازدواج حق فسخ وجود دارد.

و در مورد مثال سوم اگر عرفاً صفت مجرد بودن از صفات کمال محسوب بشود در این صورت زوجه به استناد مسئله 13 – 14 صفحه 6 – 295 جلد 2 تحریرالوسیله حق تقاضای فسخ را دارد و فرقی نیست بین اینکه مرد ابتدا خود را مجرد معرفی کند یا بعد از پرسش و سؤال ولیکن صفت کمال محسوب بودن تجرد به نظر عرف غیرمعلوم است بنابراین راه حل قضیه موقوف و موکول به نظر و تشخیص مقامات قضایی ذیصلاح است که تا به چه صورتی تشخیص دهد.»

 


1- تبصره 2 ماده 3 و ماده 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ذیل شماره‌های 599 و 115 درج شده.