اخذ رونوشت از پرونده

اخذ رونوشت از پرونده

با توجه به اینکه دریافت رونوشت از پرونده و مطالعه آن از حقوق قانونی طرفین دعوا میباشد شما میتوانید با درخواست کتبی و ارایه آن به دفتر شعبه از تمامی پرونده رونوشت تهیه نمایید .