اذن مجدد ولی در ازدواج مجدد دختر باکره

اذن مجدد ولی در ازدواج مجدد دختر باکره

بکارت دختری که در اثر جراحی یا ورزش یا به ر طریق دیگری از این قبیل  (غیر نزدیکی) زائل گردد جهت ازدواج مجدد در حکم باکره است و کماکان نیاز به اجازه ولی قهری خود دارد.