استفاده از یک ماه پایه حقوق حین ازدواج

استفاده از یک ماه پایه حقوق حین ازدواج

کارگران و کارمندان شاغل مشمول قانون کار در زمان ازدواج می توانند از هدیه سازمان تامین اجتماعی به مبلغ یک پایه حقوق ماهیانه استفاده نمایند.