عدم امکان الزام به ازدواج با مرتبط نامشروع

عدم امکان الزام به ازدواج با مرتبط نامشروع

اگر دختر و پسری ارتباط نامشروع داشته باشند امکان درخواست الزام به ازدواج از ناحیه ی طرف ممکن نیست