یک قبر متفاوت + عکس

یک قبر متفاوت + عکس

به گزارش ایسنا،‌ تصویر تاثر انگیز این قبر را پارسینه بازنشر داده است:

یک قبر متفاوت به شکل کارنامه