توقیف اموال مدیون قاصد به فرار از دین

هرگاه طلبکار با ذکر دلایل به دادگاه دادخواست داده که مدیون برای فرار از دین خود قصد فروش اموال خود را دارد دادگاه  قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی وی می تواند صادر نماید


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/41343/توقیف-اموال-مدیون-قاصد-به-فرار-از-دین/