یک قبر متفاوت + عکس

به گزارش ایسنا،‌ تصویر تاثر انگیز این قبر را پارسینه بازنشر داده است:

یک قبر متفاوت به شکل کارنامه

URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/57533/یک-قبر-متفاوت-+-عکس/